سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TS-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L  دسترسی کلاس سازمانی را برای برنامه های دانشگاه و شعبه فراهم می کند.