تلفن تحت شبکه یا IP Phone به تلفن هایی گفته می شود که در شبکه ویپ(VOIP) به کار گرفته می شوند.این تلفن ها با بهره گیری ازاز پروتکل SIP،قابلیت تماس و انتقال تصویر و صدا را بر بستر شبکه IP مثل اینترنت، برای کاربران و استفاده کنندگاه فراهم میکند.