روتر CISCO2951

روتر سیسکو 2951 که از ماژول صوتی پشتیبانی می کند، برای دفاتر کوچک طراحی شده است.